dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona Szkoły w Kazimierzu  Biskupim
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona Główna ˇ Artykuły ˇ Linki ˇ Kategorie Newsów ˇ Archiwum
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
O szkole
TROCHĘ HISTORII
PATRON
SZTANDAR SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
KADRA SZKOŁY
KONTAKT
BIP
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Aktualności szkolne 2020/2021
Wrzesień 2020
Październik 2020
Grudzień 2020
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Osiągnięcia uczniów
Konkursy 2020/21
KONKURSY - ARCHIWUM
Kącik sportowy
SKS 2020
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Samorząd Uczniowski
PRACA SU - ARCHIWUM
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
ŚWIETLICA SZKOLNA
Aktualność świetlicowe 2020/2021
AKTUALNOŚCI ŚWIETLICOWE - ARCHIWUM
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Kącik dla rodziców
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Instrukcja usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców poprzez e-dziennik
ZEBRANIA
INFORMACJE
DOKUMENTY DO POBRANIA
REFERATY
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
PEDAGOG SZKOLNY
Godziny pracy
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
BIBLIOTEKA
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3
ICIM w czytelni szkolnej
Wyniki czytelnictwa
Konkursy w bibliotece
Warto przeczytać
Nowości w bibliotece
Wydarzenia
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Ostatnie Artykuły
Konkurs plastyczny p...
Układ Słoneczny kl. ...
Maj 2021
Kwiecień 2021
Światowy Dzień Zdrow...
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Szukaj
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Rozmiar czcionki
Rozmiar czcionek: AA+A++ | Ustaw standardowy kontrast
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Regulamin świetlicy szkolnej

1. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole: ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów); organizację dojazdu do szkoły; inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole. Art. 105; Dz.U.2018.0.996 tj. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie, których oboje rodzice pracują oraz wszyscy uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym.
3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, których rodzice złożą komplet wymaganych dokumentów wraz z podpisami: karta zapisu do świetlicy wraz z klauzulą RODO; upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy wraz z klauzulą RODO dla osób upoważnionych.
4. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7:00 do 15:00.
5. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka ze świetlicy.
6. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
7. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się – do toalety czy na zajęcia dodatkowe.
8. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy a także ma możliwość odrabiania zadań domowych.
9. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową i drogą ewakuacyjną przez nauczycieli świetlicy.
10. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej maja obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Rodzic zobowiązany jest do poniesienia kosztów napraw szkód wyrządzonych przez swoje dziecko.
11. W szkole ( również w świetlicy, która jest integralną częścią szkoły) obowiązuje regulamin zakazujący korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń tego typu.
12. Za zgubione zabawki świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
13. Uczniowie mogą opuszczać świetlicę samodzielnie lub zostać z niej odebrani zgodnie z kartą zapisu do świetlicy.
14. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
15. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zapisu dziecka do świetlicy. W takim przypadku rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela świetlicy telefonicznie a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów. Dziecko za pisemną zgodą rodziców może także opuścić świetlicę w innych niż wyznaczone w karcie zapisu godzinach.
16. Za pracę i zachowanie w świetlicy można otrzymać pochwały oraz nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego i uzyskać tytuł „przyjaciela świetlicy”.
17. Za niewłaściwe zachowanie uczeń otrzymuje upomnienie lub uwagę.
W konsekwencji może on zostać czasowo wykluczony z możliwości korzystania ze świetlicy.
18. Dzieci, oczekujące wyłącznie na zajęcia dodatkowe i uczniowie, którzy nie chodzą na lekcje religii muszą zostać zapisani do świetlicy.
19. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym muszą zostać zapisani do świetlicy i wychodzić na autobus wyłącznie pod opieką wychowawcy świetlicy. W przypadku złożenia przez rodziców/opiekunów stosownego oświadczenia – uczeń nie musi być zapisany do świetlicy a tym samym może samodzielnie odchodzić ze szkoły na przystanek i oczekiwać na autobus szkolny.
20. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić kierownikowi świetlicy.
21. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
22. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy, także w sytuacji odbioru ucznia bezpośrednio z zajęć dodatkowych płatnych i bezpłatnych – jeżeli uczeń tego dnia zgłosił się do świetlicy szkolnej i z niej został zabrany na zajęcia dodatkowe.
23. Rodzice/osoby upoważnione do odbioru zobowiązane są do okazania na każdą prośbę dokumentu potwierdzającego tożsamość. W sytuacji nie posiadania dokumentu tożsamości lub odmowy okazania go, wychowawcy świetlicy mają prawo do odmowy wydania dziecka.
24. Dziecko odebrane już raz ze świetlicy szkolnej przez rodziców /opiekunów prawnych/osoby upoważnione lub samodzielnie opuściło świetlicę nie może być tego dnia przyjęte powtórnie.
25. Życzenie jednego z rodziców/opiekunów prawnych co do braku zgody na odbiór dziecka przez drugiego z rodziców/opiekunów prawnych jest respektowane wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
26. Kartę zapisu do świetlicy oraz upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy inne pobiera się bezpośrednio od wychowawców świetlicy lub ze strony internetowej szkoły.
27. Podczas pobytu w świetlicy uczeń nie może samodzielnie oddalić się na przerwę, do sklepiku szkolnego czy do biblioteki szkolnej.
28. Podczas pobytu w świetlicy szkolnej uczeń nie może samodzielnie oddalić się poza teren szkoły – do pizzerii lub sklepu – nawet za pisemną zgodą rodziców.
29. Rodziców/prawnych opiekunów obowiązuje droga służbowa tj. każdy problem związany ze świetlicą szkolną w pierwszej kolejności zgłasza się kierownikowi świetlicy.

Procedura postępowania w przypadku pozostawania dziecka w świetlicy po godzinie 15.00
1. Wychowawca świetlicy jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia uczniowi dalszej opieki.
2. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów prawnych dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków

1. W przypadku sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, że osoba odbierająca dziecko jest w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem substancji odurzających – wychowawca świetlicy zobowiązany jest zażądać wezwania lub wezwać samemu innego opiekuna dziecka.
2. O zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy, dyrektora szkoły oraz sporządzić notatkę służbową.
3. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, należy wezwać policję.

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej
1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz informuje rodziców o zdarzeniu.
2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy
1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
2. Wychowawca zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia niszczącego mienie kolegów, mienie świetlicy.
3. Uczeń niszczący mienie kolegów, mienie świetlicy oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży
1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy, wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który przeprowadza rozmowę z rodzicami o ewentualnych działaniach profilaktycznych. W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody.
3. Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym przestępstwie zostaje powiadomiona policja, a wychowawca świetlicy zabezpiecza dowody dokonanego czynu.

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia
1. Wychowawca o zdarzeniu informuje kierownika świetlicy, rodziców, wychowawcę klasy.
2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.
4. W przypadku ponownego opuszczenia świetlicy przez dziecko bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.

Regulamin świetlicy 2019/20
Karta zapisu do świetlicy
Oświadczenie o samodzielnym powrocie autobusem szkolnym

Świetlicowe zabawy czas zacząć!
Kolejne wakacje zakończone. Czas wracać do szkoły… i do świetlicy. Na początek porcja zasad, obowiązków i praw „świetliczków” a także zapoznanie lub przypomnienie regulaminu. Najważniejszym jednak wydarzeniem pierwszych tygodni z życia świetlicy stało się jak co roku pasowanie na członka świetlicy. Pierwszoklasiści stanęli więc przed niezwykle „trudnymi” zadaniami. Po pierwsze - odpowiedzi na pytania dot. reguł panujących w świetlicy a także trochę z ruchu drogowego – musimy przecież umieć się zachować na drodze, kiedy wracamy do domu lub idziemy na przystanek. Kiedy już każdy prawidłowo odpowiedział na pytanie, dostał do wypicia specjalny eliksir – odrobinę świeżo wyciskanej cytryny, z uśmiechem na twarzy oczywiście. Każdemu kandydatowi na członka świetlicy udało się uśmiechnąć choć cytryna była wyjątkowo kwaśna! Na koniec przysięga. Dzieci obiecały godnie reprezentować szkołę i świetlicę, świecić przykładem i pomagać innym. W nagrodę każdy uczeń klasy pierwszej zapisany do szkolnej świetlicy został oficjalnie pasowany przy pomocy wielkiego ołówka, otrzymując przy tym drobny upominek.

GALERIA ZDJĘĆ

Ostatni, jesienny już czas w naszej świetlicy upływa pod znakiem zabawy i konkursów.
A oto rozstrzygnięcie konkursu na najdziwniejsze warzywo lub owoc:
I miejsce – Klaudia Niemczewska
II miejsce – Julia Skąpska
III miejsce - Jan Kapuściński
W świetlicy pojawiły się nowe i gry i zabawki, które przyciągają uwagę nie tylko najmłodszych dzieci!
GALERIA ZDJĘĆ
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Deklaracja dostępności
Deklaracja Dostępności
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
RODO
Klauzula informacyjna
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dziennik elektroniczny
Dziennik UONET+
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
InstaLing

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Kalendarz
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Atualności szkolne 2019/2020
Półkolonie 2019
Wrzesień 2019
Październik 2019
Listopad 2019
Grudzień 2019
Styczeń 2020
Luty 2020
Marzec 2020
Kwiecień 2020
Maj 2020
Czerwiec 2020
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Wyszukiwarka
trwa ladowanie... alergolog
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
ARCHIWUM ...
ZAWODY SPORTOWE - ARCHIWUM
Aktualności szkolne 2018/2019
Aktualności szkolne 2017/2018 Aktualności szkolne 2016/2017
Aktualności szkolne 2015/2016
Aktualności szkolne 2014/2015
Aktualności szkolne 2013/2014
Oddział Przedszkolny 2013/2014
Aktualności szkolne 2012/2013
Aktualności szkolne 2011/2012
Aktualności szkolne 2010/2011
Aktualności szkolne 2009/2010
Aktualności szkolne 2008/2009
Aktualności szkolne 2007/2008
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dni do Wakacji!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Pogoda
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
licznik odwiedzin
trwa inicjalizacja, prosze czekac...darmowe próbki
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, oglZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie