Strona Szkoły w Kazimierzu  Biskupim
O szkole
TROCHĘ HISTORII
PATRON
SZTANDAR SZKOŁY
DOKUMENTY SZKOLNE
KADRA SZKOŁY
KONTAKT
BIP
Atualności szkolne 2019/2020
Półkolonie 2019
Wrzesień 2019
Październik 2019
Listopad 2019
Grudzień 2019
Styczeń 2020
Luty 2020
Marzec 2020
Kwiecień 2020
Maj 2020
Czerwiec 2020
Osiągnięcia uczniów
KONKURSY 2019/2020
KONKURSY 2018/2019
KONKURSY 2017/2018
KONKURSY - ARCHIWUM
Kącik sportowy
Samorząd Uczniowski
Praca SU - 2019/2020
Praca SU - 2018/2019
Praca SU - 2017/2018
PRACA SU - ARCHIWUM
ŚWIETLICA SZKOLNA
Nasza działalność
Aktualności świetlicowe-2019/2020
AKTUALNOŚCI ŚWIETLICOWE - ARCHIWUM
Kącik dla rodziców
ZEBRANIA
INFORMACJE
DOKUMENTY DO POBRANIA
REFORMA EDUKACJI
REFERATY
PEDAGOG SZKOLNY
Godziny pracy
BIBLIOTEKA
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3
ICIM w czytelni szkolnej
Wyniki czytelnictwa
Konkursy w bibliotece
Warto przeczytać
Nowości w bibliotece
Wydarzenia
Ostatnie Artykuły
Zakończenie roku szk...
Podręczniki obowiązu...
Czerwiec 2020
Egzamin ósmoklasisty...
Narodowego Programu ...
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Szukaj
Statut 2019Statut
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim

-TEKST UJEDNOLICONY-

Stan prawny na dzień 13.09.2019r.
Nowelizacja 07.11.2019r.Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
• Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 2245),
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.),
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2019 r. poz. 1287),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 04 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018 r. poz. 691),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z dnia 12 czerwca 2019r. poz. 1093 i poz. 1094),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356 z dnia 24 lutego 2017r.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2017r. poz. 1512),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z dnia 2 kwietnia 2019r. poz. 625),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500),
• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 10 maja 2019r. poz. 869),
• Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017r. poz. 2203, z 2018r. poz.2245, z 2019r. poz. 1287),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017r. poz. 1643),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 26 lutego 2019r. poz. 373),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1578),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2018 poz. 2140),
• Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z dnia 2o lutego 2019r. poz. 325).


SPIS TREŚCI STRONAROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne.…………… ……….................... 5
ROZDZIAŁ 2. Cele i zadania szkoły ……………………………………5
Formy realizacji zadań szkoły …………………………. 9
ROZDZIAŁ 3. Organy szkoły i ich kompetencje ………………………10
Zasady współpracy między organami szkoły …………. 14
ROZDZIAŁ 4. Organizacja szkoły………………………...................... 14
Szczegółowa organizacja zajęć ……………………….. 15
ROZDZIAŁ 5. Wewnątrzszkolne zasady oceniania ……………………15
Zasady organizacji zajęć ……………………………… 16
ROZDZIAŁ 6. Pomieszczenia szkolne ……………………………….. 17
ROZDZIAŁ 7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły ……………..…. 19
ROZDZIAŁ 8. Uczniowie szkoły …………………………………….. 25
ROZDZIAŁ 9. Ceremoniał szkolny ………………………………….. 28
ROZDZIAŁ 10. Postanowienia końcowe …………………………….. 30


Rozdział 1
§ 1
Postanowienia ogólne

1. Pełna nazwa szkoły to Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim.
2. Szkoła jest szkołą publiczną.
3. Siedziba szkoły: ul. Węglewska 12, 62 – 530 Kazimierz Biskupi. Dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych – ul. Bielawy 1a,
62 – 530 Kazimierz Biskupi.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kazimierz Biskupi.
5. Siedziba organu prowadzącego: ul. Plac Wolności 1, 62 – 530 Kazimierz Biskupi.
6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
7. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
8. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Kazimierz Biskupi, Nieświastów, Kamienica, Kamienica Majątek, Osiedle Biurowiec, Olszowe, Wygoda, Bieniszew, Gajówka, Borowe, Smuczyn, Jóźwin.
9. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, wynosi osiem lat i przebiega na dwóch etapach:
- etap edukacji obejmujący oddziały I – III,
- etap edukacji obejmujący oddziały IV – VIII.
10. Szkoła posiada własny sztandar i hymn.
11. Sztandar używany jest podczas ważnych uroczystości szkolnych i państwowych oraz w innych sytuacjach wskazanych przez dyrektora szkoły.
12. Hymn szkoły jest elementem ceremoniału szkolnego i śpiewany jest podczas uroczystości szkolnych.
13. Zasady przyjmowania do szkół określają odrębne przepisy.
14. Nauka w szkole jest bezpłatna.
15. W szkole prowadzi się dziennik elektroniczny dokumentujący przebieg nauczania, działalność wychowawczą oraz opiekuńczą.
16. W szkole prowadzi działalność: stołówka szkolna, biblioteka, świetlica szkolna, gabinet pielęgniarki.
17. Szkoła zapewnia uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością.
18. W szkole funkcjonują klasy integracyjne zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący.

Rozdział 2
§ 1
Cele i zadania szkoły

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:

1) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
2) zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki,
3) sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim,
4) zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna,
5) umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
6) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
7) współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
8) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,
9) podejmuje niezbędne działania w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
10) promuje zdrowy tryb życia.

2. Cele i zadania szkoła realizuje poprzez prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w toku zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w szczególności:

1) organizuje kształcenie w oparciu o podstawę programową ustaloną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,
2) zapewnia opiekę w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole,
3) wspiera nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,
4) prowadzi nauczanie w klasach integracyjnych w celu umożliwienia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach szkolnych,
5) umożliwia uczniom rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do ich indywidualnych możliwości i potrzeb,
6) organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII, które są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
7) szkoła nieodpłatnie:
- wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną,
- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe w wersji papierowej bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia wyłącznie do obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego planu nauczania.

3. Szkoła zapewnia dzieciom, uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
1) nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych nadzór i opiekę sprawują nauczyciele lub wychowawcy klas prowadzący te zajęcia, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub innymi ustaleniami dyrektora szkoły,
2) przy wyjściu (wyjeździe) z uczniami poza teren szkoły na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, sportu i turystyki, rekreacyjne, nadzór i opieka nad uczniami prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej oraz po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły,
3) przed zajęciami lekcyjnymi, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach lekcyjnych (do czasu opuszczenia przez uczniów terenu szkolnego) uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli dyżurnych, według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły,
4) uczniowie, z wyjątkiem zapisanych do świetlicy szkolnej, przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzeń zachowania lub emocji
5) ze szczególnych uzdolnień,
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
8) z choroby przewlekłej,
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10) z niepowodzeń edukacyjnych,
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
5) warsztatów,
6) porad i konsultacji.

4. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń.
5. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
6. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w Rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.
7. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.
9. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie organizowania ewentualnej działalności innowacyjnej. Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej określa Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.
10. W szkole funkcjonują zespoły nauczycieli przedmiotu, których zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania, oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Pracą zespołu kieruje przewodniczący. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący.

11. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z:

1) pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki,
3) świetlicy,
4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

§ 2
Formy realizacji zadań szkoły

1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podejmuje niezbędne działania podnoszące jakość pracy szkoły wpływające na jej rozwój organizacyjny.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
3) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów kształtujące aktywność i kreatywność uczniów;
6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
3. Szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, np. naukę religii/etyki organizowaną na życzenie rodziców. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, natomiast może być zmienione. Uczniom nie uczęszczającym na religię/etykę, szkoła zapewnia opiekę.
4. Szkoła organizuje dla wszystkich uczniów klas IV-VIII zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę. Zajęcia o których mowa, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
5. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizowane są i realizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.

Rozdział 3
§ 1
Organy szkoły i ich kompetencje

Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski,
4) rada rodziców.
Dyrektor szkoły

1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
3. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,
9) przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły,
10) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń, a także innych i organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
11) zawiera umowy z wolontariuszem na wykonywanie zadań statutowych szkoły, za wyjątkiem zadań o charakterze edukacyjnym.
12) przekonuje uczniów do idei wolontariatu, w szczególności poprzez przekazywanie przez wychowawców informacji dotyczących zasad i celów jego organizowania.
13) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela.

5. Dyrektor szkoły wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych.
6. Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli.
7. Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczycieli, ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu.
8. Opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
9. Ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy w danym cyklu edukacyjnym,
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
10. Podaje corocznie w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.
11. Ustala szczegółowe zasady korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
12. Wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami.
13. Ustala zasady gospodarowania zestawem podręczników lub materiałów edukacyjnych.
14. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
15. Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

Rada pedagogiczna

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
9. Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności.
10. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
11. Kompetencje rady pedagogicznej obejmują w szczególności:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
6) przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do uchwalenia radzie rodziców szkoły.

12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, plan dyżurów
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danego poziomu przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

13. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Samorząd uczniowski

1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach określonych w regulaminie.
2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Samorząd posiada regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

Rada rodziców

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach, przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny,
4) wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe,
5) organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz szkoły,
6) wyrażanie opinii o pracy nauczycieli.

§ 2
Zasady współpracy między organami szkoły
oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi

1. Organy szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji.
2. Najważniejsze podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń.
3. W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, pod warunkiem, że posiedzenie jest tajne.
4. Do rozstrzygania sporów między organami szkoły powołuje się komisję.
5. W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu, a gdy w sporze uczestniczy dyrektor szkoły, również przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
6. Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni.
7. W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa zostaje przekazana do organu sprawującego nadzór nad szkołą.
8. Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co najmniej 2/3 członków.

Rozdział 4
§ 1
Organizacja szkoły

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym - określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach.
3. W arkuszach organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, liczbę etatów administracyjno – obsługowych.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
6. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić nie więcej niż 26 uczniów. Liczba uczniów w klasach 1-3 nie może liczyć więcej niż 25 uczniów.

§ 2
Szczegółowa organizacja zajęć

1. Godzina lekcyjna w szkole trwa 45 minut, godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych trwających od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ustępie 1.
3. Szkoła może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki oraz kultury. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
4. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą między poszczególnymi nauczycielami.
5. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia ciepłego napoju do śniadania przyniesionego z domu.
6. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia posiłków. Posiłki są dodatkowo płatne na zasadach ustalonych odrębnie przez dyrektora szkoły.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Zasady sporządzania arkusza organizacji oraz jego niezbędne elementy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Rozdział 5
§ 1
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określa załącznik nr 1 do statutu. Zmiana zasad wymaga uchwały rady pedagogicznej.§ 2
Zasady organizacji zajęć, formy współdziałania szkoły z rodzicami.

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z konkretnych przedmiotów prowadzone przez nauczycieli tych przedmiotów.
2. Na zajęcia dodatkowe uczęszczają uczniowie po przedłożeniu podpisanego przez rodziców stosownego oświadczenia.
3. Szkoła organizuje także zajęcia wyrównawcze, koła naukowe, gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe.
4. W szkole realizowane są treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego.
5. Szkoła udziela pomocy uczniom z wadami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu, uczniom pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej czy dotkniętych klęską żywiołową.
6. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności przez uzyskiwanie pomocy w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych stron uczniów. Działanie poradni ma na celu wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
7. Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, przekazując im informacje dotyczące nauczania i wychowania.
8. Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu oraz spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba, jednak nie mniej niż dwa razy w roku.
9. Spotkania indywidualne wychowawców z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji odbywają się poprzez indywidualne konsultacje raz w tygodniu.
10. Spotkania w celu indywidualnych konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywają się co miesiąc, w ostatni wtorek.
11. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Do form tego współdziałania zalicza się bezpośrednie kontakty i rozmowy indywidualne, konsultacje, dyskusje, spotkania z ogółem rodziców podczas uroczystości klasowych i szkolnych.
12. Szkoła organizuje dla rodziców dni otwarte.
13. Współdziałając z rodzicami szkoła ma na uwadze, że rodzice dziecka są zobowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, o ile dziecko spełnia obowiązek szkolny w szkole,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
4) samodzielnego przyprowadzania i odbierania dziecka lub upoważnienie na piśmie innej osoby. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną osobę. Dzieci dowożone i odwożone autobusem PKS znajdują się pod opieką wyznaczonej osoby dorosłej. Przed rozpoczęciem i po skończonych zajęciach dzieci zapisane do świetlicy szkolnej mogą w niej przebywać,
5) terminowego dokonywania opłat za wyżywienie,
6) zaopatrzenie dziecka w niezbędne pomoce i przybory ustalone przez nauczycieli.

14. Rodzice dziecka, uczęszczającego do szkoły mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych klas,
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania egzaminów,
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci.

Rozdział 6
Pomieszczenia szkolne
§ 1
Świetlica szkolna

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy szkoły, a organizacja i formy jej pracy są dostosowane do potrzeb uczniów i możliwości szkoły.
2. Świetlica prowadzi zajęcia wg potrzeb wynikających z planu pracy szkoły.
3. Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

4. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowe zasady działania świetlicy określa jej regulamin.
5. Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców deklaracji.
6. Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki.
7. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

1) udzielenie pomocy w nauce,
2) organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu,
3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy,
4) kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny,
5) rozwijanie zainteresowań uczniów.

8. Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:

1) stworzenia rocznego programu pracy świetlicy,
2) prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów,
3) stworzenia regulaminu świetlicy,
4) opracowania deklaracji zgłoszeń do świetlicy.


§ 2
Biblioteka szkolna

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i wychowanków, zadań dydaktyczno – wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły po wypełnieniu karty bibliotecznej na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
3. Biblioteka otwarta jest przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 8.00 do 14.00.
4. Wypożyczone książki należy zwrócić w terminie 30 dni. Możliwe jest przedłużenie korzystania z konkretnej książki na czas nie dłuższy niż 14 dni.
5. W przypadku zagubienia książki konieczne jest odkupienie takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
6. W pomieszczeniu biblioteki udostępnia się korzystanie z internetu.
7. Do głównych form pracy biblioteki szkolnej należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów

8. Nauczyciel bibliotekarz:

1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały biblioteczne,
2) przygotowuje roczny plan działalności biblioteki,
3) ustala stan majątkowy biblioteki,
4) opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy,
5) przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki,
6) ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację prac biblioteki, ład i porządek w bibliotece,
7) udziela porad w wyborze książek,
8) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej,
9) umożliwia prowadzenie pracy twórczej,
10) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów,
11) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników.
12) prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek,
13) informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów,
14) tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z zasobów biblioteki.

9. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

1) organizacja warsztatu informacyjno-bibliograficznego,
2) organizacja i udostępnianie zbiorów,
3) popularyzowanie czytelnictwa na terenie szkoły,
4) praca dydaktyczna,
5) współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów,
6) dokumentowanie pracy własnej,
7) urządzenie lokalu, rozmieszczenie zbiorów, zaopatrzenie w sprzęt i pomoce naukowe,
8) zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych,
9) prowadzenie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych,
10) dokształcenie i doskonalenie własne,
11) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
12) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
13) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,
14) udział w projektach wspierających czytelnictwo,
15) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i zasobów biblioteki,
16) opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece,
17) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywaniem materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z regulaminem,
18) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury,
19) wykonywanie innych zadań wynikających z działalności biblioteki lub zleconych przez dyrektora.

Rozdział 7
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ustępie 1, określają odrębne przepisy.

§ 1
Wicedyrektor

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzony się stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Zadania wicedyrektora:

1) zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,
2) organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze,
3) wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły.


§ 2
Zadania nauczycieli

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
4. Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
5. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła może zatrudniać nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
6. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
7. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

1) systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia przedmiotów i innych zajęć, realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz z zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania,
2) kształtowanie na wszystkich lekcjach sprawności umysłowej, dociekliwości poznawczej, krytycyzmu, otwartości i elastyczności myślenia wynikających ze wzbogacania wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów na współczesny świat i życie;
3) ukazywanie związków pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi, uogólnianie wiedzy zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;
4) wyrabianie umiejętności i nawyków korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;
5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie;
7) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w szkole oraz przepisów BHP i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy
8) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;
9) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
10) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zdolności, zainteresowań;
11) bezstronność i obiektywność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;
12) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów;
13) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, praca w WDN;
14) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

§ 3
Doradztwo zawodowe

1. W szkole opracowuje się na każdy rok szkolny program realizacji doradztwa zawodowego, uwzględniający wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
2. Treści programowe są realizowane:

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
2) dodatkowo na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,
3) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
4) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą,
5) w ramach wizyt zawodoznawczych, mających na celu poznanie przez uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach.

3. Do zadań doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,
2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu o którym mowa w pkt 1 oraz koordynowanie jego realizacji,
4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie,
5) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
6) realizowanie działań wynikających z programu.

4. W przypadku braku doradcy zawodowego zadania powyższe realizuje wskazany przez dyrektora nauczyciel, w tym nauczyciel opiekujący się oddziałem, pedagog lub psycholog.
5. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzą doradcy zawodowi posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego.
6. Informacja o udziale ucznia w tych zajęciach nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.
7. Przy realizacji doradztwa zawodowego jednostki organizacyjne mogą współpracować w szczególności z pracodawcami, organizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi lub innymi organizacjami gospodarczymi, stowarzyszeniami lub samorządami zawodowymi, placówkami i centrami, szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli lub instytucjami rynku pracy.
8. W ramach tej współpracy jednostki organizacyjne mogą w szczególności organizować wizyty zawodoznawcze.
9. W przypadku braku w szkole doradcy zawodowego do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego innemu nauczycielowi.

§ 4
Prawa i obowiązki nauczyciela

Nauczyciel ma prawo do:

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci,
2) wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób,
3) jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy,
4) rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,
5) wynagrodzenia za swoją pracę,
6) urlopu wypoczynkowego,
7) dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach.

Nauczyciel zobowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
6) traktować uczniów z szacunkiem,
7) dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim,
8) planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania,
9) pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych,
10) wykorzystywać różne metody nauczania.
§ 5
Zadania wychowawcy

1. Wychowawca opiekuje się oddziałem.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1) stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia,
2) przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym,
3) sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem,
4) rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału.

5. Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracowanie z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami.
6. Wychowawca:

1) informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce ucznia,
2) w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt telefoniczny z rodzicami celem rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce,
3) wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia,
4) udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi.

7. Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności:

1) prowadzi dziennik lekcyjny,
2) prowadzi arkusze ocen,
3) wypisuje świadectwa,
4) wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły.

8. Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do jego pracy.
9. Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego dnia danego miesiąca.
10. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które nie może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia.§ 6
Pedagog szkolny

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc uczniom, nauczycielom i rodzicom
(prawnym opiekunom) w zakresie:
1) rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych
2) określania form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
3) udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym nauczanie indywidualne oraz indywidualny program i tok nauki
4) działań na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
5) przestrzegania przez szkołę postanowień konwencji o prawach dziecka

§ 7
Nauczyciel świetlicy

1. Do zadań nauczyciela- wychowawcy świetlicy należy:
1) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy
2) sprawowanie opieki nad uczniami przed rozpoczęciem i po zakończeniu przez nich
zajęć lekcyjnych
15) prowadzenie zajęć świetlicowych w przydzielonych grupach
16) udzielanie uczniom pomocy przy odrabianiu lekcji oraz rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
17) dbałość o wyposażenie świetlicy i szkoły
18) doskonalenie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych

§ 8
Pracownicy niepedagogiczni

1. Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych.
2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
3. Do zadań wszystkich pracowników należy:
1) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w szkole oraz
przepisów BHP i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy;
2) przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych
oraz poleceń i wymagań stawianych przez dyrektora;
3) sumienne i terminowe wykonywanie zadań;
4) zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych zadań;
5) przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki
międzyludzkie w środowisku pracy;
6) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w szkole;
7) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;
8) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;
9) udzielanie uczniom pomocy na terenie należącym do szkoły w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa;
10) przestrzeganie tajemnicy służbowej.§ 9
Koordynator do spraw bezpieczeństwa

1. Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa może być:

1) nauczyciel,
2) inny pracownik szkoły, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz chęć podnoszenia w tym zakresie swojej wiedzy.

2. Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:

1) szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) analiza stanu bezpieczeństwa w szkole i sporządzanie w tym zakresie raportu z wnioskami oraz zaleceniami i przedstawianie go radzie pedagogicznej
3) opracowanie procedur bezpieczeństwa w szkole w stanach zagrożenia i dbanie o ich przestrzeganie,
4) prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora.

Rozdział 8
Uczniowie szkoły
§ 1
Prawa i obowiązki uczniów

1. Uczeń ma prawo do:

1) znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminu szkoły,
2) dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, internet),
3) informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał,
4) opieki podczas pobytu w szkole,
5) ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
6) poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia,
7) wyrażania poglądów, przekonań i opinii, pod warunkiem, że nie narusza tym dobra innych osób,
8) rozwijania zainteresowań i umiejętności,
9) korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
10) sprawiedliwej oceny wiedzy,
11) korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki,
12) znajomości na bieżąco swoich ocen,
13) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
14) pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

1) szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych),
2) przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu i przemocy w szkole,
3) brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki wynikające z nieobecności,
4) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, szatni, sali gimnastycznej),
5) nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych,
6) szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania,
7) usprawiedliwiać w terminie 7 dni nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie pisemnego zwolnienia lekarskiego lub oświadczenia rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności
8) dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój (zakaz noszenia ubrań wyzywających, biżuterii)
9) z szacunkiem zwracać się do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów

3. Uczeń nie może:

1) zgodnie z regulaminem, używać na terenie szkoły telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających itp.
2) przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych (laptopów, tabletów itp.),
3) opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw,
4) przynosić do szkoły przedmiotów niebezpiecznych dla życia i zdrowia innych.

W wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z zaleceniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dopuszcza się korzystanie z laptopa, tabletu, itp. .
Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających itp na terenie szkoły powoduje przekazanie w/w urządzeń do „depozytu” – aparat odbiera rodzic/prawny opiekun ucznia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty będące własnością ucznia.

4. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do innej szkoły:

1) w sytuacji bezskuteczności zastosowanych wcześniej wobec niego kar w przypadku:

a) posiadania i sprzedaży na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych,
b) naruszenia nietykalności cielesnej innych osób (uczniów i nauczycieli),
c) spożywania na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych, alkoholu i przebywania na terenie szkoły pod wpływem tych substancji;

2) bez konieczności stosowania wcześniej kar przewidzianych w statucie, w przypadku orzeczenia wobec ucznia prawomocnego wyroku za popełnienie kradzieży i rozboju.§ 2
Nagrody
1. Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną, wzorową pracę i naukę (średnia co najmniej 4,75) oraz wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.
2. Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego lub klasowego.
3. Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, wyróżnienia na stronie internetowej szkoły, wpisu do kroniki, listu pochwalnego dla rodziców czy nagrody rzeczowej. Nagrodę rzeczową otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w wysokości co najmniej 4,75 i wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania lub posiada szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach oraz uregulował składkę na działalność Rady Rodziców. W klasach 1-3 uzyskał co najmniej bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie.
4. Uczeń, który uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w wysokości 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem.
5. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do dyrektora szkoły w terminie tygodnia od otrzymania nagrody.
6. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, w terminie pięciu dni od ich otrzymania oraz informuje ucznia lub jego opiekunów prawnych o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

§ 3
Kary

1. Szkoła nie stosuje kar cielesnych.
2. Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za:

1) stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły,
2) dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego,
3) dokonanie kradzieży,
4) spożywanie alkoholu i innych środków odurzających,
5) zakłócanie przebiegu zajęć lekcyjnych
6) używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych,
7) przynoszenie do szkoły przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia innych osób,
8) wulgarne odnoszenie się do uczniów i pracowników szkoły.

W przypadku wyrządzenia szkody materialnej (zniszczenie, uszkodzenie) uczeń zobowiązany jest do jej naprawienia lub odkupienia. Za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia materialnie odpowiadają rodzice.

3. O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna.
4. Kara może być udzielona w formie:

1) upomnienia wychowawcy,
2) upomnienia dyrektora szkoły,
3) nagany,
4) obniżenia oceny z zachowania o jeden stopień,
5) zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz,
6) zawieszenia w prawach ucznia, czasowy zakaz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez szkołę dla uczniów,
7) skreślenia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły w przypadku prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu karalnego (kradzież, rozbój).
5. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:

1) stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów,
2) dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły,
3) wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli, pracowników i innych uczniów.

6. O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
7. Uczeń lub jego prawni opiekunowie mogą odwołać się od kary, o której mowa w ust. 4, do dyrektora szkoły w terminie 14 dni od wymierzenia kary.
8. W celu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 7, dyrektor powołuje komisję składającą się z wychowawcy oraz pedagoga szkolnego.
9. Komisja rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 7, w terminie siedmiu dni od powołania i wyraża opinię w sprawie.
10. Na podstawie opinii, o której mowa w ust. 9, dyrektor podejmuje decyzję o utrzymaniu kary lub jej zniesieniu.
11. Kara może zostać zawieszona na czas próby, nie dłużej jednak, niż na okres jednego miesiąca, pod warunkiem uzyskania przez ukaranego poręczenia samorządu uczniowskiego.

Rozdział 9
§ 1
Ceremoniał szkolny

1. Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny.
2. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.
3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości, głównego organizatora oraz specyfiki miejsca.
4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.
5. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
6. Szkoła p


Dodane przez Edyta_Pradelska dnia wrzesień 14 2019 20:51:45 334 Czytań · Drukuj
BIP
Logo Biuletynu Informacji Publicznej BIP
RODO
Klauzula informacyjna
Dziennik elektroniczny
iUczniowie
Kalendarz
Wyszukiwarka
trwa ladowanie... alergolog
Aktualności szkolne 2018/2019
Półkolonie 2018
Wrzesień 2018
Październik 2018
Listopad 2018
Grudzień 2018
Styczeń 2019
Luty 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019
Maj 2019
Czerwiec 2019
zegar
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
ARCHIWUM ...
ZAWODY SPORTOWE - ARCHIWUM
Aktualności szkolne 2018/2019
Aktualności szkolne 2017/2018 Aktualności szkolne 2016/2017
Aktualności szkolne 2015/2016
Aktualności szkolne 2014/2015
Aktualności szkolne 2013/2014
Oddział Przedszkolny 2013/2014
Aktualności szkolne 2012/2013
Aktualności szkolne 2011/2012
Aktualności szkolne 2010/2011
Aktualności szkolne 2009/2010
Aktualności szkolne 2008/2009
Aktualności szkolne 2007/2008
Dni do Wakacji!
Pogoda
licznik odwiedzin
trwa inicjalizacja, prosze czekac...darmowe próbki


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie